Go to account settings

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten daaronder in ieder geval begrepen de levering van goederen en het verrichten van diensten, hierna te noemen opdracht, door PianoDisc Europe, hierna te noemen PD EU.

1.2. Een koper die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van PD EU heeft gekocht, wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

ARTIKEL 2: Aanbiedingen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. PD EU behoudt zich het recht voor om binnen vijf dagen na ontvangst van de bevestiging het aanbod te herroepen.

2.2. Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes van PS EU geldig gedurende een periode van dertig dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.3. Indien een offerte door PD EU schriftelijk wordt bevestigd en koper binnen veertien dagen na dagtekening geen bezwaren hieromtrent aan PD EU kenbaar heeft gemaakt, is de opdrachtbevestiging voor beiden bindend. Onder een opdrachtbevestiging wordt mede verstaan, een schriftelijke bevestiging van PD EU van hetgeen tussen beide partijen is besproken en mondeling is overeengekomen.

ARTIKEL 3: Prijs en prijsaanpassing

3.1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is PD EU gerechtigd de overeengekomen prijzen indien nodig te verhogen. Koper is in dat geval gerechtigd gedurende drie weken na deze wijziging de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

ARTIKEL 4: Betalingen

4.1. Behoudens afwijkende termijnen vermeld op de facturen dient betaling te geschieden voor levering, factuurdatum dient te worden gezien als een uiterste betalingstermijn.

4.2. Ingeval van overschrijding van deze betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Koper is -onverminderd zijn overige verplichtingen- vanaf de vervaldatum rente verschuldigd van 1% per maand. Alle buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van koper met een maximum 15% van de openstaande hoofdsom. PD EU is voorts bevoegd om ingeval van verzuim, nog niet vervulde overeenkomsten of gedeelten hiervan schriftelijk te ontbinden, onverminderd het recht van PD EU op nakoming en/of schadevergoeding. Eventuele inkomende betalingen van de in verzuim zijnde koper worden eerst in mindering gebracht op de buitengerechtelijke kosten en rente, waarna het resterende bedrag op de nog openstaande factu(u)r(en) zal worden afgeboekt.

4.3. PD EU behoudt zich het recht voor om bij dubieuze kredietwaardigheid en (mogelijke) tekortkomingen in de betalingsverplichting(en) van de koper, een zekerheidstelling van de koper te verlangen. Indien de koper dit nalaat, is PD EU gerechtigd de levering op te schorten of de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

4.4. Alle hieruit voortvloeiende gerechtelijke kosten zijn voor rekening van koper.

ARTIKEL 5: Aflevering/levertijd

5.1. PD EU zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.

5.2. Door PD EU geaccepteerde bestellingen worden met bekwame spoed en in beginsel binnen 30 dagen uitgevoerd. Indien een andere leveringstermijn leveringstermijn is overeengekomen, worden de goederen binnen een redelijke termijn geleverd. 

5.3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment, dat de goederen aan koper zijn overhandigd dan wel het door koper opgegeven adres hebben bereikt (DAP, Delivered At Place, Incotrans 2010). Indien koper zelf voor het transport van de goederen zorg draagt, doet zij dit geheel op eigen risico en op eigen kosten. De aflevering zal worden geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van de feitelijke afgifte van de goederen door PD EU.

5.4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij PD EU tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5.5. Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen geheel voor eigen risico van koper. 

5.6. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5.7. Na ontbinding conform het vorige lid zal PD EU het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.8. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de koper nimmer recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 6: Schuldeisersverzuim

6.1. Indien het gekochte, ongeacht de overeengekomen wijze van transport en levering, ter afname voor de koper gereed staat en PD EU zulks aan de koper heeft medegedeeld, is de koper tot afname terstond verplicht. De niet nakoming van deze verplichting geeft PD EU het recht de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan de koper te factureren zonder dat daarna betaling wegens nog niet plaats gehad hebbende afname geweigerd kan worden. 

ARTIKEL 7: Ondeugdelijke levering

7.1. Reclamaties dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij PD EU te worden ingediend. Na het verstrijken van voorbedoelde termijn, geldt het geleverde als onherroepelijk door de koper aanvaard.

7.2. De garantieverplichting strekt zich nimmer verder uit dan tot uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen en/of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen. Indien een klacht met inachtneming van het vorenstaande gegrond is, heeft koper recht op herstel of vervanging, dan wel ontbinding van de overeenkomst.

7.3. Voor eventuele schadevergoedingen is PD EU niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij te dier zake is verzekerd. Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, vervalt elke garantieverplichting.

ARTIKEL 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1. PD EU behoudt zich de eigendom voor aan alle door haar aan koper geleverde en/of nog af te leveren zaken totdat koper de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van de overeenkomst aan PD EU is verschuldigd heeft voldaan.

8.2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan, is deze niet bevoegd de geleverde zaken in eigendom over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook.

8.3. Indien koper de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust toch aan een derde verkoopt die te goede trouw is, is hij gehouden de uit deze levering voortvloeiende gelden en/of vorderingen over te dragen aan PD EU. Eventuele vorderingen worden door cessie aan PD EU overgedragen.

8.4. Koper is verplicht PD EU op de hoogte te stellen, indien zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van PD EU rust in beslag zijn of worden genomen door derden.

ARTIKEL 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1. Op alle overeenkomsten tussen PD EU en koper is het Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is bepaald.

9.2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de woonplaats van de verkoper. 

 

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen
  • Gespreid Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

 

 

Nieuwsbrief

Hier meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief. Bedankt voor uw interesse!

Uw winkelwagen — 0

Uw winkelwagen is momenteel leeg

Inloggen

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »